Adres:
İzmir/Türkiye
E-posta :
info@sudeposutemizligi.net
Telefon No:
0232 255 05 85

Yönetmelik

> Yönetmelik

DEPO TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKTESİYLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığı 2007/67 sayılı genelge bina yöneticilerinin kullanım suyu depolarını yılda iki kez temizletmesi ve dezenfekte ettirmesi yönündedir. 27940 sayılı Biyosidal Ürün Kullanım Usül ve Esasları yönetmeliğine göre dezenfeksiyon raporu Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan firmalar tarafından Ek1 raporu ile resmi olarak belgelendirilmektedir. Ek1 formu Sağlık Bakanlığınca düzenlenmiş tarih ve sayı numarası ile bakanlığın denetlemelerde ibrazını istediği belgedir.

13 MAYIS 2015 29354 LEJYONER HASTALIĞI KONTROL USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 7 – (1) Konaklama birimlerinde, Müdürlüklercelegionella konusunda yapılacak en az 8 saatlik eğitimialmış̧ en az lise mezunu bir personel bulundurulur. Bu personel, ilgili konaklama biriminde lejyoner hastalığından korunma amaçlı alınacak önlemler ve koruyucu uygulamaların tümünden sorumludur. Bu sorumluluk konaklama birimi sahibinin ya da işletmecisininyükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Konaklama biriminde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasından sorumlu kişi ile birlikte konaklama biriminin risk değerlendirmesini yapmakla sorumludur.

(2) Yataklı sağlık kurumlarında bu görev hastane teknik servisi ve hastane yönetiminin aktif katılımı ile enfeksiyon kontrol komiteleri tarafından yürütülür.

(3) Konu ile ilgili görevlendirilen sorumlu personelin isimleri Müdürlüğe bildirilir.

Rutin koruyucu önlemler MADDE 8 – (1) Konaklama biriminin faaliyette olduğusürece alınacak rutin koruyucu önlemlerşunlardır:

 1. a) Dipte oluşançamur tortusunu azaltmak veya boşaltmakiçin su tanklarının uygun bir noktasında tahliye muslukları bulunur. Soğuk su tankları en az yılda iki kez, sıcak su tankları ise en az yılda üç̧ kez boşaltılır, temizlenir ve dezenfekte edilir. Sediment birikiminin fazla olması durumunda bu süreler kısaltılır.
 2. b) Su dağıtım sisteminin herhangi bir yerinde su akımının durduğu ya da çökyavaş̧ olduğu kısımlar (ölü- bağlantı/boşluk) olmayacak şekildedüzenleme yapılır. Fiziksel kontroller her ay yapılır. Sistemin dezenfeksiyonu ise en az yılda bir kez yapılır.
 3. c) Eğer bir sıcak su tankı veya sıcak su sisteminin bir kısmı bir hafta veya daha uzun bir süre ile bakım ve benzeri nedenlerle devre dışı kaldıysa; yeniden kullanıma sokulduğu andan itibaren suyun sıcaklığı en az bir günsüre ile 70°C’ın üzerinde tutulur.

ç) Sıcak su tanklarında bulunan suyun sıcaklığı yıl boyunca en az 60°C düzeyinde tutulur. Sıcak su tanklarına geri dönen su en az 50°C olur.

 1. d) Sıcak su ısıtıcı tanklarında; eğersoğuk su girişi veya sıcak su dönüş̧ bağlantısıdoğruyapılmamışsa durgunluk olabileceğinden; bu durgunluk, bağlantı noktalarının değiştirilmesi ile giderilir. Fiziksel kontroller her ay yapılır.
 2. e) Kullanılmayan odalardaki musluk ve duş baslıklarından sıcak ve soğuk suyun her gün 3-5 dakika akıtılması sağlanır.
 3. f) Binanın hemen her noktasında musluk veya duş̧ baslıklarından akıtılan suyun sıcaklı̆ ı bir dakika iç inde 50- 60°C arasında bir sıcaklı̆ a ulaşması sağlanır ve her gün suyun sıcaklığı ölçülür.) Konaklama birimlerinde şehir şebekesidışında farklı bir kaynaktan su temin ediliyor ise binanın rastgele seç̧ ilen birkaç̧ noktasından her gü n musluklardan akıtılan suyun klor düzeyi ile suyun sıcaklığımı ölçülerek kayıt edilir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında şehir şebekesidışında farklı bir kaynaktan su kullanıp kullanmadığı aranmaksızın binanın rastgele seç̧ ilen birkaç̧ noktasından her gü n musluklardan akıtılan suyun klor düzeyi ile suyun sıcaklığı ölçülerek kayıt edilir.

ğ ) Duş̧ baslıkları ve musluk filtrelerinde oluşansediment her ay amaca uygun kalıntı oönleyici/gidericilerle temizlenir ve her hafta dezenfekte edilir.

Ayrıca sıcak ve soğuk su sisteminin tümünde bakiye klor miktarı en az 3 ppm olacak şekildehiperklorinasyon yapılır; en az 24 saat süre ile bu düzey korunur. Diğer kimyasal eradikasyon yöntemlerinden birisi de tercih edilebilir. Bu işlemler sırasında konaklama birimi yetkilileri tarafından, konaklama biriminde konaklayan misafirlerin suyu iç me-kullanma amaçlı kullanmamaları iç in gerekli tü m tedbirler ve önlemler alınır.

 

Rutin Koruyucu Önlemler

 

Rutin koruyucu önlemlerinuygulanacağı ı mekân ve alanlar

MADDE 5 – (1) Rutin koruyucu önlemlerinuygulanacağı ı merkezi soğutma, ısıtma veya havalandırma sistemi kullanılan ve/veya suyun bulunduğu veya kullanıldığı alan ve mekânlar

şunlardır:

 1. a) Sağlık alanları: Tü m yataklı sağlık kurum ve kuruluşları.
 2. b) Turizm ve rekreasyon alanları: Oteller, moteller, tatil köyleri, misafirhaneler gibi turistik konaklama birimleri, kaplıcalar, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, bakımevleri, konaklamalı gemiler (yolcu gemileri), büyükalışveriş̧ merkezleri, suyun bulunduğu veya kullanıldığıhalkın ortak kullanımına açık rekreasyonel alanlar.
 3. c) Diğer alanlar: Suyun kullanıldığı endüstriyel havalandırma sistemlerinin ve/veya soğutma makinelerinin kullanıldığı iş merkezleri ve iş yerleri.

ç ) Konaklama birimi: Yataklı sağlık kurum ve kuruluşları, turizm, rekreasyon amaçlı hizmet veren yerler

ve/veya vaka ile ilişkili yerleri,

BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ

 1. Çok toksik
 2. Toksik
 3. KMÜT kategori 1 veya 2,

olarak sınıflandırılmış biyosidal ürünler yalnız profesyonel kullanıcılar için piyasaya arz edilir. Bu biyosidal ürünler halk tarafından kullanılamaz ve halkın satın alabileceği şekilde satışa sunulamaz.

Su Deposu Temizliği

Hemen İletişime Geç

Bizimle hızlı bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Ekibimiz sizlere hemen ulaşıp detaylı bilgi verecektir.
WhatsApp İletişim Hattı